Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Asociacija, veiklos ataskaitos

Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ – ne pelno siekianti, savanoriška asociacija, vienijanti neišnešiotus naujagimius, jų tėvus, globėjus, rėmėjus, gydytojus, analogiškas organizacijas bei atstovaujanti Asociacijos narių interesus ir juos ginantis ir tenkinantis kitus viešuosius interesus.

Asociacijos tikslai

 • Suteikti pirminę pagalbą neišnešioto naujagimio tėvams ir naujagimiams.
 • Suburti Lietuvos Respublikoje gyvenančias šeimas, auginančias neišnešiotus naujagimius arba kūdikių globėjus, rėmėjus ir kitus fizinius ir juridinius asmenis.
 • Bendradarbiauti su medicinos specialistais ir rūpintis naujagimio priežiūra, padėti neišnešiotiems naujagimiams integruotis į visuomenę, padėti užtikrinti neišnešiotų naujagimių poreikius, pagerinti jų gyvenimo kokybę.
 • Spręsti tėvų ir jų neišnešiotų naujagimių socialinės integracijos, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo problemas.

Asociacijos veikla 

 • Atstovauja asociacijos nariams, nepaisant jų rasės, tautybės, tikėjimo, įsitikinimų ir socialinės padėties visuomenėje ir padeda ginti bei įgyvendinti neišnešiotų naujagimių ir jų atstovų – asociacijos narių teises ir teisėtus interesus bei žmogiškąjį orumą.
 • Organizuoja metodinę, psichologinę, moralinę, materialinę, šviečiamąją, pedagoginę bei teisinių konsultacijų pagalbą asociacijos nariams, neišnešiotų naujagimių tėvams.
 • Bendradarbiauja su visomis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis, asociacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje galinčiais spręsti neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo problemas. Dalyvauja jų renginiuose, keičiasi gerąja patirtimi ir kt.
 • Ieško būdų asociacijos narių socialinėms sąlygoms pagerinti.
 • Vykdo ūkinę veiklą asociacijos materialinei bazei stiprinti ir kitiems įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
 • Aktyviai dalyvauja visuomenės informavimo procesuose apie neišnešiotų naujagimių priežiūrą, ugdymą, integraciją į visuomenę.
 • Kaupia ir skleidžia informaciją apie neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo naujausius mokslinius tyrimus, jų rezultatus.

Kviečiame tapti asociacijos nariais užpildant  anketą.

LR juridinių asmenų registro išrašą (įskaitant Paramos gavėjo statusą) rasite čia.

Įstatai

I. Bendrosios nuostatos

1.       Asociacijos pavadinimas – Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ (toliau vadinamas – “Asociacija”).

2.       Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos teisinė forma yra asociacija – savanoriškas susivienijimas, vienijantis neišnešiotus naujagimius, jų tėvus, globėjus, rėmėjus, gydytojus, analogiškas organizacijas bei atstovaujantis Asociacijos narių interesams ir juos ginantis ir tenkinantis kitus viešuosius interesus.

3.       Asociacija veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

4. Asociacija turi teisę gauti ir teikti paramą bei teikti labdarą bei Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.

5.       Asociacijos veiklos trukmė – neribota.

6.       Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.

7.       Asociacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

II. Asociacijos tikslai, uždaviniai, veiklos sritys

2.1    Asociacijos veiklos tikslai:

2.1.1 Suteikti pirminę pagalbą neišnešioto naujagimio tėvams, naujagimiams.

2.1.2 Suburti Lietuvos Respublikoje gyvenančias šeimas, auginančias neišnešiotus naujagimius arba kūdikių globėjus, rėmėjus ir kitus fizinius ir juridinius asmenis, bendradarbiaujant su gydytojais rūpintis naujagimio priežiūra, padėti neišnešiotiems naujagimiams integruotis į visuomenę, padėti užtikrinti neišnešiotų naujagimių poreikius, pagerinti jų gyvenimo kokybę.

2.1.3 Skatinti ir vykdyti sveikatinimo programas, skirtas tėvams ir/arba jų neišnešiotiems naujagimiams.

2.1.4 Padėti valdžios ir valdymo institucijoms, medicinos, švietimo bei kitoms įstaigoms spręsti tėvų ir jų neišnešiotų naujagimių socialinės integracijos, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo problemas.

2.1.5 Palaikyti ryšius su analogiškomis ir panašiomis užsienio šalių asociacijomis, bendrijomis bei kitomis organizacijomis.

2.1.6 Remti mokslinius tyrimus, švietimą ir bet kokią teisėtą veiklą bei veiksmus, susijusius su neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo problemomis.

2.1.7 Gauti paramą, teikti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. Parama gali būti naudojama šiose Asociacijos įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams siekti.

2.1.8 Asociacija turi teisę neatlygintinai gauti lėšų iš Asociacijos rėmėjų, juridinių ir fizinių asmenų bei kitų organizacijų paramos būdu.

2.2. Siekdama įgyvendinti įstatuose nustatytus tikslus Asociacija vykdo šią veiklą:

2.2.1 Atstovauja Asociacijos nariams, nepaisant jų rasės, tautybės, tikėjimo, įsitikinimų ir socialinės padėties visuomenėje ir padeda ginti bei įgyvendinti neišnešiotų naujagimių ir jų atstovų – Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus bei žmogiškąjį orumą.

2.2.2 Bendradarbiauja su visomis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis, asociacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje galinčiais spręsti neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo problemas. Dalyvauja jų renginiuose, keičiasi gerąja patirtimi ir kt.

2.2.3 Ieško būdų Asociacijos narių socialinėms sąlygoms pagerinti.

2.2.4 Vykdo ūkinę veiklą Asociacijos materialinei bazei stiprinti ir kitiems įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

2.2.5 Aktyviai dalyvauja, informuojant visuomenę apie priešlaikinio gimdymo grėsmes, neišnešiotų naujagimių priežiūrą, ugdymą, integraciją į visuomenę.

2.2.6 Skatina neišnešiotų naujagimių mokslinį tyrinėjimą.

2.2.7 Organizuoja metodinę, psichologinę , moralinę, materialinę, šviečiamąją, pedagoginę bei teisinių konsultacijų pagalbą Asociacijos nariams, neišnešiotų naujagimių tėvams.

2.2.8 Kaupia ir skleidžia informaciją apie neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo  naujausius mokslinius tyrimus, jų rezultatus.

2.2.9 Propaguoja Asociacijos tikslus bei veiklą.

2.2.10 Gali samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti.

2.3 Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiama ūkine komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

2.4 Asociacija gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

2.5 Asociacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinį darbą, esant reikalui, samdomų darbuotojų darbą, LR įstatymais numatyta tvarka, Asociacijos lėšas bei turtą. Asociacija bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, judėjimais ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tikslus ir uždavinius.

III. Asociacijos nariai, narių teisės ir pareigos

3.1 Asociacijos nariu gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, savanoriškai pareiškę norą tapti Asociacijos nariais, dalyvaujantys Asociacijos veikloje. Kiekvienas asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. Asociacijos nariu, turinčiu balsavimo teisę, gali būti savanoriai, naujagimių tėvai, globėjai, specialistai, dirbantys motinos ir vaiko sveikatos priežiūros srityje, vykdantys asociacijos veiklą ir (ar) pritariantys jai. Asociacijos narių interesais į Asociaciją gali būti priimami taip pat juridiniai ir fiziniai asmenys iš kitų Lietuvos regionų ir užsienio šalių.

3.2 Narystės Asociacijoje pradžia laikoma prezidiumo sprendimo apie priėmimą į Asociaciją diena.

3.3  Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydį bei nario mokesčių mokėjimo periodiškumą nustato visuotinis narių susirinkimas. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinama visuotinio narių susirinkimo protokolu.

3.4 Asociacijos nariai už nustatytų nario mokesčių nemokėjimą, nedalyvavimą Asociacijos veikloje ar veiklą, priešišką Asociacijos  tikslams, gali būti pašalinti iš Asociacijos.

3.5 Asociacijoje turi būti visų, jai priklausančių narių sąrašas.

3.6 Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.

Norint tapti Asociacijos nariu, reikia Asociacijos prezidentui pateikti raštišką prašymą tapti nariu. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Asociaciją priima Asociacijos valdyba paprasta dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.

3.7 Priėmimas į Asociaciją, išstojimas ir pašalinimas įforminami prezidiumo sprendimu. Nariams išstojusiems arba pašalintiems iš Asociacijos, stojamieji, tiksliniai įnašai ir nario mokesčiai negrąžinami.

3.8 Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.

3.9 Narystė Asociacijoje pasibaigia šiais atvejais:

3.9.1 Išstojus iš Asociacijos;

3.9.2 Pašalinus iš Asociacijos;

3.9.3 Mirus.

3.10 Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, parašo prašymą Asociacijos prezidentui, kuris priima nutarimą dėl nario išstojimo iš Asociacijos.

3.11 Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos šiais atvejais:

3.11.1 Pažeidžia etines normas;

3.11.2 Be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 12 mėnesių nesumokėjo Asociacijos nario mokesčio ar kitų tikslinių įmokų;

3.11.3 Užsiimantis destruktyvine ar bet kokia kita Asociacijai kenkiančia veikla, pažeidžiantis Asociacijos įstatus ar kitus įstatymus. Jei dėl Asociacijos nario destruktyvinės veiklos Asociacijai yra padaroma moralinė ir (ar) materialinė žala ar kitoks nuostolis, šią žalą ar nuostolius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo atlyginti ją padaręs Asociacijos narys.

3.12 Sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos valdyba paprasta valdybos narių balsų dauguma.

3.13 Asociacijos nario mokesčiai bei visi kiti įnašai, taip pat Asociacijai perduotas turtas, išstojusiam arba pašalintam iš Asociacijos nariui, negrąžinami.

3.14 Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos prezidento ar valdybos sprendimus bei savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami.

3.15 Kitas teisės aktuose nustatytas teises, kurios neprieštarauja Asociacijos įstatams.

3.16 Asociacijos nariai turi teisę:

3.16.1 Rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo organus;

3.16.2 Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir dalyvauti veikloje;

3.16.3 Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.16.4 Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;

3.16.5 Bet kada išstoti iš Asociacijos.

3.17 Asociacijos narys privalo:

3.17.1 Laikytis Asociacijos įstatų;

3.17.2 Dalyvauti jos veikloje;

3.17.3 Laiku mokėti nario mokestį;

3.18 Asociacijos garbės nariai ir rėmėjai turi teisę:

3.18.1 Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

3.18.2 Dalyvauti Asociacijos veikloje teisėtomis formomis.

IV. Asociacijos valdymas

4.1 Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdyba ir Asociacijos vadovas (prezidentas).

4.2 Asociacijos santykiuose su kitais asmenimis Asociacijos vardu vienvaldiškai veikia Asociacijos vadovas (prezidentas).

V. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

5.1 Asociacijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – susirinkimas):

5.1.1 Keičia Asociacijos įstatus;

5.1.2 Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.1.3 Renka Asociacijos valdybos narius;

5.1.4 Renka Asociacijos vadovą (prezidentą) ir atleidžia jį iš pareigų, gali nustatyti jam atlyginimą, jei Asociacijos vadovas dirbs ne visuomeniniais pagrindais;

5.1.5 Suteikia Asociacijos garbės nario vardą;

5.1.6 Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei Asociacijos vadovo (prezidento) pateiktą Asociacijos veiklos ataskaitą;

5.1.7 Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių bei įmokų dydžius, jų mokėjimo tvarką ir, esant reikalui, atleidžia nuo nario mokesčio;

5.1.8 Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus;

5.1.9 Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.1.10 Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.2 Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi tik tie Asociacijos nariai, kurie yra savanoriai neišnešiotų naujagimių tėvai, aprobuoti bendrosios praktikos gydytojai, neonatologai, pediatrai, akušeriai-ginekologai, vaikų, bendrosios praktikos specialistai, dirbantys motinos ir vaiko sveikatos priežiūros srityje. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.3 Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos vadovas (prezidentas) praneša įstatų 49 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos.

5.4 Neeilinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau nei ½ Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, Asociacijos vadovas ar Asociacijos valdyba. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Asociacijos vadovui (prezidentui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos vadovas (prezidentas) praneša įstatų 49 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos.

5.5 Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai, turintys balsavimo teisę, su tuo sutinka.

5.6 Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių turinčių balsavimo teisę.

5.7 Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai renkamas Asociacijos vadovas (prezidentas), keičiami įstatai ir priimami sprendimai dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, balsų.

5.8 Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį Asociacijos vadovas praneša Asociacijos nariams šių įstatų 49 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę.

5.9 Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi Asociacijos narys, turintis balsavimo teisę ar Asociacijos vadovas (prezidentas).

VI. Asociacijos valdyba

6.1 Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba. Asociacijos valdybą sudaro 4 nariai: Asociacijos vadovas (prezidentas) ir 3 nariai renkami visuotinio narių susirinkimo. Visi valdybos nariai gali būti tik nariai turintys balsavimo teisę. Asociacijos valdyba renkama penkeriems metams. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

6.2 Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Asociacijos prezidentas renkamas Visuotinio narių susirinkimo. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

6.3 Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam narių susirinkimui. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus paskirta ar išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

6.4 Asociacijos valdyba:

6.4.1 Organizuoja Asociacijos veiklą ir visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą;

6.4.3 Sušaukia Asociacijos visuotinį narių susirinkimą;

6.4.4 Teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metinės veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;

6.4.4 Teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos įstatų pakeitimus bei papildymus;

6.4.5 Teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui revizoriaus kandidatūrą;

6.4.6 Teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui kandidatūras Asociacijos garbės nario vardui suteikti;

6.4.7 Iš savo tarpo renka du valdybos viceprezidentus ir sekretorių;

6.4.8 Nustato valdybos darbo reglamentą;

6.5 Valdyba posėdžiauja ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip trys valdybos nariai. Valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia vadovo – Asociacijos prezidento balsas.

6.6 Vadovą ir valdybos narius visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Vadovas ir nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa valdyba, visuotinis narių susirinkimas išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina vadovas ar atskiri nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas valdybos narių skaičius.

VII. Asociacijos vadovas

7.1 Asociacijos operatyviai veiklai vadovauja Asociacijos vadovas – prezidentas, renkamas visuotiniame Asociacijos narių susirinkime. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu ir atstovauja Asociaciją teisme. Asociacijos vadovas dirba visuomeniniais pagrindais (jei ateityje jis dirbs ne visuomeniniais pagrindais, su juo turi būti sudaryta darbo sutartis). Asociacijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

7.2 Asociacijos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo bei Asociacijos valdybos sprendimais.

7.3 Asociacijos vadovas:
7.3.1 Atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

7.3.2 Per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas;

7.3.3 Atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

7.3.4 Atsako už Asociacijos narių apskaitą;

7.3.5 Vadovauja Asociacijos darbuotojams, jei Asociacija turi samdomų darbuotojų, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis (jei Asociacijai reikės samdomų darbuotojų);

7.3.6 Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;

7.3.7 Skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

7.3.8 Atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

7.3.9 Organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.3.10 Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

VIII. Asociacijos revizorius

8.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Asociacijos revizorius. Jis renkamas atviru balsavimu visuotiniame susirinkime dvejiems metams. Revizoriumi negali būti valdybos narys bei administracijos darbuotojas.

8.2. Revizorius privalo:

8.2.1.  tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

8.2.2.  susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti neeilinius finansinius buhalterinius patikrinimus;

8.2.3.  artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

8.2.4  visuotiniame narių susirinkime pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

8.3.  Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

8.4.  Revizorius privalo saugoti asociacijos komercines paslaptis.

8.5.  Revizoriui už asociacijos veiklos patikrinimą gali būti apmokama visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.

IX. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka

9.1Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos vadovas (prezidentas) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.

9.2 Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai Asociacijos būstinėje.

X. Asociacijos lėšos ir turtas

10.1 Asociacijos lėšos ir turtas gali būti įgyjami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose  numatytais būdais.

10.2 Už Asociacijos lėšų ir jos turto kaupimą bei naudojimą, taip pat už Asociacijos turto valdymą ir disponavimą juo atsakingas prezidiumas.

10.3 Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

10.4 Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

XI. Įstatų keitimo tvarka

11.1 Asociacijos įstatų keitimo ir papildymo klausimus sprendžia visuotinis susirinkimas.

11.2 Sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo priimami ne mažesne kaip 2/3 balsavime dalyvavusių Asociacijos narių balsų dauguma.

11.3 Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja po to, kai juos įregistruoja juridinių asmenų registrą tvarkančios institucijos.

11.4 Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.